Week3

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
การมีสมาธิจดจ่อ  สร้างจินตนาการ เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสรรพสิ่งรอบตัว
เส้นแห่งจิตนาการ
ขั้นเตรียม :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่างูใหญ่  สุนัจจิ้งจอก สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าจีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- ครูใช้คำถามว่า ถ้าพี่ม.ได้ยินคำว่าเส้น พี่ม.จะนึกถึงเส้นอะไรบ้าง
- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับเส้นต่างๆบนโลกของเรา ครูแจกกระดาษให้พี่ม.คนละหนึ่งแผ่น  พี่ม.2 แต่ละคนวาดภาพที่เกิดจากเส้นเล็กๆเพียงจุดเดียว แล้วเชื่อมโยงเป็นรูปภาพ ลวดลายตามจินตนาการของตัวเอง
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้
- คุณคุณครูนักเรียนและเปลี่ยนซี่งกันและกัน
ขั้นจบ :
คุณคุณครูEm power ชื่นชม ขอบคุณทุกเรื่องราวที่มีความหมาย  ขอบคุณแก้วน้ำ ขอบคุณกันและกัน

- กระดาษ
- เพลงสปา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
- กำหนดลมหายใจ
- ฝึกสมาธิ
รำกระบอง
ขั้นเตรียม :
-  นักเรียนเตรียมไม้กระบองของตนเองพร้อมทั้งยืนในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสม
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจของตัวเอง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนหายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 - 5 ครั้ง 
ขั้นกิจกรรม :
 - คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายโดยการยืนกางขาออกจากกันเล็กน้อยทิ้งน้ำหนักไปที่ขาทั้ง  2 ข้างเท่ากัน
- นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงรับรู้ลมหายใจของตัวเอง
- คุณคุณครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่ารำกระบอง
- คุณคุณครูนำนักเรียนรำกระบองในท่าต่างๆ ดังนี้

stick07
-  นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงอีกครั้ง รับรู้ลมหายใจของตัวเองประมาณ 2 นาที
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ขอคุณไม้กระบอง ขอบคุณร่างกายของเรา  ขอบคุณกันและกัน
- หนังสือ
- เพลงสปา
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- ฝึกสมาธิ
- มีสติ
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- การจินตนาการ 
สร้างสรรค์อย่างมีความหมาย
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูร่วมนักเรียนหลังเคารพธงชาติเสร็จ คุณคุณครูให้นักเรียนเก็บสื่ออุปกรณ์ที่เป็นธรรมชาติคนละ 5 ชิ้น
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลมพร้อมวางอุปกรณ์ไว้หน้าบ้านตัวเอง
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่างูใหญ่  สุนัจจิ้งจอก สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่ากำ  แบ สลับกัน 10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)

ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคือว่าสื่ออุปกรณ์ธรรมชาติที่ไม่ใช้แล้วเราสามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง
- คุณคุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- คุณคุณครูให้นักเรียนแต่ละคนวางแผนในการแปรงร่างสื่ออุปกรณ์ที่นักเรียนเก็บมาเป็นรูปร่างต่างๆ ตามที่ตนเองสนใจ
- นักเรียนลงมือแปรงร่างและสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองตามที่ต้องการ
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าทำไมนักเรียนถึงสร้างชิ้นงานชิ้นนี้ขึ้นมา พี่เคยมีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานชิ้นนี้
- คุณคุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
คุณคุณครู  Empower  ชื่นชม    ขอบคุณสื่ออุปกรณ์จากธรรมชาติ ขอบคุณกันและกัน
-  สื่ออุปกรณ์ธรรมชาติ
- ภาพตัวอย่าง
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- ฝึกสมาธิ
- มีสติอยู่กับตัวเอง 
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- ความนอบน้อม
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าจีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูแจกกระดาษครึ่งกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ แผ่น ขณะที่ส่งกระดาษนักเรียนรับไหว้กันอย่างนอบน้อม
- คุณคุณครูนำเล่าเรื่องราวย้อนวันวานที่มีความหมายให้นักเรียนฟัง
- เมื่อคุณคุณครูเล่าจบ คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดถึงเหตุการณ์ไหนบ้างที่คิดว่าสำคัญกับตัวเองแล้วเหตุการณ์มีความสำคัญอย่างไร
- นักเรียนเขียนรื่องราวที่ตนเองประทับใจในในกระดาษ
- คุณคุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- คุณคุณครู Empower  ชื่นชม ในขณะที่นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- คุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในวันนี้
- คุณคุณครูนักเรียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower  ชื่นชม  ขอบคุณเรื่องเล่า ,ขอบคุณกันและกัน
- เรื่องเล่า
- เพลงสปา
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- มีสติอยู่กับตัวเอง 
- เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งรอบตัว
- ฝึกการคิดเชื่อมโยง
- การคิดวิเคราะห์
ขั้นเตรียม :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่างูใหญ่ สุนัขจิ้งจอก สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าจีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูนำอุปกรณ์วางไว้ข้างหน้า คุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร นักเรียนรู้สึกอย่างไร
- คุณคุณครูนำกระดาษที่มีจุด 4  จุดส่งให้นักเรียน คนละ  1 แผ่น ขณะที่ส่งนักเรียนรับไหว้อย่างนอบน้อม
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะทำอย่างไรให้จุด 4 จุดนี้สามารถบอกตัวตนของนักเรียน ผ่านการสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน  พร้อมให้เหตุผล
- นักเรียนแต่ละคนวางแผนและสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- คุณคุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเรื่องราวที่มีความหมาย
ขั้นจบ :
Empowerชื่นชม  ขอบคุณเรื่องราวที่มีความหมาย  ขอบคุณกันและกัน
- กระดาษ 4 จุด
- เพลงสปา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น