Week6

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
- เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นนำ มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเปิดคลิป “เต้นบัลเล่(นักเต้นพิการ ผู้ชาขาขาด ผู้หญิงแขนขาด)
- ร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เห็น ความรูสึกที่เกิดขึ้น เชื่อมโยงกับตนเอง
ขั้นจบ :
ขอบคุณร่างกาย ,ขอบคุณกันและกัน
- คลิป “เต้นบัลเล่
- บรรยากาศรอบๆ
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- การเคลื่อนไหวร่างกาย กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
ขั้นนำ :
มีสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรม
ครูนำท่ากายบริการ เพื่อหยืดหยุ่นร่างกาย
ขั้นจบ :
ขอบคุณกันและกัน
- หนังสือ
- เพลงสปา
พุธ
ดลตรี ศิลปะ
- รู้ตัว
- การแบ่งปัน ความรู้สึกและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น
ขั้นนำ :
รับรู้ลมหายใจของตนเอง อยู่กับปัจจุบัน
ร้องเพลงหมู่บ้านพลัม ( เพลง )
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ แผ่น
เวียนกระดาษเพื่อเขียนขอบคุณ – ขอโทษเพื่อน
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
Empower, ขอบคุณกันและกัน
- เรื่องเล่า
- เพลง สุขทุกที
พฤหัสบดี
วรรณกรรม
- สติ รู้ตัว
เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งรอบตัว
- ฝึกการคิดเชื่อมโยง
ขั้นนำ :
มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
ครูให้นักเรียนดูข้าว (หรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น สมุด, โทรศัพท์, ขวดน้ำฯลฯ )
- เขียนความสัมพันธ์ เห็นข้าวแล้วนึกถึงอะไร  ทำไมนึกถึงสิ่งนั้น
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน
- ข้าว
- ภาพประกอบ
- เพลงสปา
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- การฟังอย่างมีสติ เห็นความเชื่อมโยงและคุณค่าของสรรพสิ่งรอบตัว

ขั้นนำ :
สมาธิ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้โจทย์ ไปรับฟังเสียงจากธรรมชาติที่ครูกำหนดให้ (กอไผ่  ไก่  เป็ด  ใส้เดือน เป็นต้น)
- นักเรียนเขียนถ่ายทอดสิ่งที่ธรรมชาติบอกกับเราและเขียนความรู้สึกในขณะที่ไปรับฟัง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้สึก และสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นจบ :
Empower, ขอบคุณกันและกัน
- เรื่องเล่า
- เพลงสปา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น